FA EN

ارکان جهت ساز

چشم انداز :
یکی از معتبرترین پیمانکاران EPC در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

ماموریت:
کمک به آبادانی و توسعه پایداری از طریق اجرای پروژه های EPC در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و ساختمانی در بازارهای داخل و خارج کشور

ارزش های محوری:
تعهد و مسئولیت شناسی                                       
مشتری مداری
صداقت و امانت داری   
رعایت ایمنی
مسئولیت اجتماعی
کرامت و همدلی