FA EN

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان فنی و مهندسی
شرح کار دفتر فنی

یکی از مشخصه هاي توسعه اقتصادي هر کشور، طرح هاي عمرانی آن است که به عنوان معیار و شاخصی عمده در رونق اقتصادي آن کشور مورد بررسی قرار میگیرد. طرح هاي عمرانی به دلیل حجم اعتبارات مصروفه و حساسیت هاي اجتماعی از عوامل حیاتی اقتصادي و سیاسی دولت ها هستند؛ در دهه هاي اخیر فعالیت هاي عمرانی در ایران معنا و حساسیت ویژه اي یافته است. بر این اساس، شرکت انهار نیز به عنوان مجموعه ای فعال در زمینه طرح های عمرانی EPC بر آن است تا سهم کوچکی در توسعه آبادانی کشور عزیزمان ایفا نماید. 
هر طرح عمرانی شامل ارکان مختلفی می باشد که بدون آن ها، روند اجرایی دچار اخلال می گردد. از مهمترین بخش های یک پروژه می توان به واحد دفتر فنی اشاره کرد. به طور کلی، واحد دفتر فنی مستقر در ستاد مرکزی شرکت انهار، هماهنگ کننده واحدهای فنی مستقر در پروژه ها بوده و کلیه خدمات فنی و مهندسی از قبیل تهیه صورتجلسات و صورت وضعیت، کنترل مدارک فنی و نقشه های اجرایی، صدور مجوز انجام عملیات اجرایی و ... پس از تائید دستگاه نظارت مقیم در کارگاه و یا مدیر طرح در این واحد انجام می گیرد.
در این خصوص، واحد دفتر فنی مستقر در کارگاه، پس از تهیه صورتجلسات مربوطه و مستندسازی امور اجرایی در بخش های مختلف منجمله مهندسی، ورود متریال و کالا، اجرا و راه اندازی، مدارک لازم را جهت تهیه صورت وضعیت، تهیه گزارش های مختلف و بایگانی مدارک به دفتر فنی ستاد مرکزی شرکت منتقل نموده و مسئول فنی شرکت به عنوان رابط بین واحد اجرا و مهندسی، امور پیمانی پروژه در قالب صورت وضعیت های تعدیل، اجرا، کالا، مهندسی، توقفات، تاخیرات، اضافه کاری و ... برای دریافت مبلغ کارکرد پیمان و همچنین برنامه ریزی درآمد و هزینه، بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران جزء و تهیه گزارش های مربوطه را بر عهده دارد. 
به طور کلی وظایف دفتر فنی در شرکت انهار به چند بخش عمده قابل تقسیم میشود:
1-امور فنی
2-امور مهندسی
3-امور پیمانها
4-پیشنهاد قیمت امور،امور مناقصات ،آنالیز بها
5-امور صورتجلسات
6-تهیه صورت وضعیت های کارکرد
8-امور پیمانکاران جزء
9-امور مربوط به مدیریت مدارک و DCC
10-امور اداری