FA EN

دپارتمان کنترل پروژه

دپارتمان کنترل پروژه بی شک در شرکتهای پروژه محور بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه نقش اساسی در پیشبرد اهداف شرکت را دارد. بطوریکه عملکرد صحیح این دپارتمان می تواند از بروز ضررهای بسیاری جلوگیری نماید. 
خلاصه فعالیتهای واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت انهار:
برنامه ریزی:
1. تهیه برنامه زمانبندی پروژه های ابلاغ شده توسط کارفرما براساس محدوده قراردادی پروژه 
2. بررسی و تجزیه تحلیل تاثیرات ناشی از اجرای پروژه ها بر روند عملیات جاری شرکت و آگاه نمودن مدیریت و سایر مقامات ذیصلاح از نتایج حاصله و ارائه پیشنهادات اصلاحی در زمینه پیشگیری از بروز ناهماهنگیها
3. تهیه گزارشات تحلیل براساس جمع بندی عملکرد واحدهای فنی شرکت بمنظور دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده و ارائه پیشنهادات جهت رفع نارسائیها و تنگناهایی که موجب اختلال در پیشرفت فرآیندهای پروژه می شوند.
کنترل پروژه:
1. در واقع اطمینان از رسیدن به اهداف پروژه (زمان، کیفیت، هزینه) می باشد.
2. تهیه گزارشات دوره ای (روزانه، هفتگی، ماهیانه) براساس نیاز ذینفعان پروژه و ارائه گزارشات مدیریتی به مدیران ارشد شرکت 
3. آنالیز تاخیرات و انحرافات (زمانی، هزینه ای) از برنامه مصوب پروژه و ارائه راهکارهای اصلاح و جبران تاخیرات
مستند سازی:
1. مستند سازی پروژه در طول اجرای پروژه